ธรรมาภิบาล


 1. ฐานข้อมูลตำแหน่งงาน ประจำปี 2562 pdf [Download]
 2. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี pdf [Download]
 3. แผนการควบคุมภายใน : การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf [Download]
 4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล pdf [Download]
 5. แผนประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่า pdf [Download]
 6. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ pdf [Download]
 7. แผนการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 pdf [Download]
 8. เอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) pdf [Download]
 9. แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2564) pdf [Download]
 10. ขั้นตอนการชำระหนี้เงินสด pdf [Download]
 11. ขั้นตอนการการรับชำระหนี้โอนผ่านธนาคาร pdf [Download]
 12. ขั้นตอนการกู้เงินกู้ฉุกเฉิน pdf [Download]
 13. ขั้นตอนการกู้เงินกู้สามัญ pdf [Download]
 14. ขั้นตอนการรับฝาก-ถอนเงินฝาก pdf [Download]