วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสมาชิกและสังคม

 

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์และสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. พัฒนาสหกรณ์และสร้างประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล
3. ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เสริมสร้างให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน