กฎกระทรวง


กฎกระทรวง 

 การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564  [download]

 สาระสำคัญการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ในฐานะ "สหกรณ์ขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก"  [download]