ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2554 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2560 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2562 pdf [Download]

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2564 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 pdf [Download]


ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2565

 1. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2566

 1. เงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ.2566 pdf [Download]
 2. การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 4. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 5. การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 6. ทุน พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 7. หุ้น พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 8. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 9. สมาชิก พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 10. การโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2567

 1. การใช้และบำรุงรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 3. การถือหุ้นสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 4. การรับฝากเงินสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 5. การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 6. คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 7. การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 8. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 9. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 10. การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 11. การช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 12. ค่าสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 13. การใช้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 14. ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 15. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 16. ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 17. ที่ปรึกษา พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 18. การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ทางสหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 19. พัสดุ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 20. การจ่ายเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 21. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่นและลูกจ้าง. พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 22. การผิดนัดในการส่งชำระหนี้สหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 23. การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 24. เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 25. การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 26. วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 27. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 28. ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 29. เงินกู้เพื่อการมงคลสมรส หรือเพื่อการฌาปนกิจ หรือเพื่อการอุปสมบท หรือพิธีแสวงบุญของผู้นับถีอศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 30. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 31. ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2567 pdf [Download]
 32. เจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ. 2567 pdf [Download]