ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2554 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2560 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2562 pdf [Download]

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2564 pdf [Download]
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 pdf [Download]


ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2550

 1. การรับฝากเงินสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 2. การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 3. การประชุมใหญ่ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 4. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 pdf [Download]
 5. คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2550 pdf [Download]
 7. การถือหุ้นสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 8. การให้เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2551
 1. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 pdf [Download]
 2. การพัสดุ พ.ศ. 2551 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2553
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2553 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2555
 1. การจ่ายเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2555 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2556
 1. การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ.2556 pdf [Download]
 2. การผิดนัดในการส่งชำระหนี้สหกรณ์ พ.ศ.2556 pdf [Download]
 3. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2556 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 1. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2558
 1. การช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2558 pdf [Download]
 2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ.2558 pdf [Download]
 3. เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2558 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2559
 1. การประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf [Download]
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2559 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2560

 1. วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2561

 1. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย พ.ศ.2561 pdf [Download]
 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 3. การใช้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ.2561 pdf [Download]
ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2562
 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2562 pdf [Download]
 2. ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2562 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 1. เจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน  พ.ศ.2563 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2564

 1. การใช้และบำรุงรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 pdf [Download
 2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [Download
 3. การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2564 pdf [Download
 4. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [Download]
 5. เงินทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2565

 1. กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2565 pdf [Download]
 2. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 pdf [Download]

ระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2566

 1. กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2566 pdf [Download]
 2. เงินกู้มงคลสมรส หรือเพื่อการฌาปนกิจ หรือเพื่อการอุปสมบท หรือเพื่อแสวงบุญของผู้นับถือศาสนาอิสลาม พ.ศ.2566 pdf [Download]
 3. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 pdf [Download]
 4. การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการระบาดโรคโควิด-19 พ.ศ.2566 pdf [Download]
 5. เงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ.2566 pdf [Download]
 6. การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 8. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 9. การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 10. ทุน พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 11. หุ้น พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 12. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 13. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 14. การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 15. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 16. เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 17. เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 18. สมาชิก พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 19. การโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 pdf [Download]