ระเบียบ ประกาศ คำสั่งนายทะเบียน


ข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

 ข้อบังคับสหกรณ์  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือดำเนินกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2543  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2552  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2549  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดการออกเสียงของผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2547   [download]

 ระเบียบว่าด้วยการวินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2546  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542  [download]

 ระเบียบว่าด้วยเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547 [download]

 ระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ. 2564  [download]

 กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564  [download]

 กฎกระทรวงกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์  [download]

 สาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ  [download]

 ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564  [download]

 แนวทางการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [download]


ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

ประกาศ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์  [download]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  [download]

ประกาศ เรื่อง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับตามข้อแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย  [download]

ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  [download


คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

คำสั่ง เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  [download]

คำสั่ง เรื่อง การจัดทำงบดุลของสหกรณ์  [download]

คำสั่ง เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ในข้อบังคับ  [download]