ประวัติสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2519 โดยนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2519 จากความร่วมมือของข้าราชการตำรวจ ในการจัดตั้งสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ สามารถกู้ยืมเงินไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้สหกรณ์ ฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก

คณะผู้จัดตั้ง

  1. ว่าที่ พ.ต.อ. เสนีย์ เรืองวงษ์วาร
  2. พ.ต.ท. ศิลป์พร ภูมะธน
  3. ร.ต.อ. อนันต์ บันลือศิลป์
  4. ร.ต.อ. ประวัติ หะรารักษ์ 
  5. ร.ต.ท. ประเทือง สันติราชัย

6. จ.ส.ต. วิชัย รักบำรุง
7. จ.ส.ต. สันติ พิรุณรัตน์
8. จ.ส.ต. ออมพงษ์ จรมาศ
9. จ.ส.ต. สมพงษ์ จวบความสุข
10. จ.ส.ต. ระดับ บุญทอย
11. จ.ส.ต. อภินันท์ อัจฉริยาภิมุข
12. ส.ต.อ. จำนง ขุนมนตรี
13. ส.ต.อ. ปรีชา โชติสุวรรณ
14. จ.ส.ต. ประวิน ชูมาก
15. จ.ส.ต. ธรรมนูญ เปรมกระสินธ์
16. จ.ส.ต. วิมล ทองพลัด
17. ส.ต.อ. นิตย์ ทองสงค์