ini_set( 'display_errors', true ); error_reporting( E_ALL ); ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 โครงการระดมเงินฝากและทุนเรือนหุ้นส่งเสริมการออม ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
72 เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ขอยกเลิกประกาศเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเงินปันผลเกื้อกูล ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
73 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
74 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
75 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2565
76 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564
77 ประกาศเรื่อง การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
78 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
79 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หากสมาชิกท่านใดสนใจให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือมายังสหกรณ์หรือกรรมการประจำหน่วย ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2564
80 ประกาศ เรื่อง โครงการประกันภัยโรคโควิด-19

หน้า 8 จาก 27