ini_set( 'display_errors', true ); error_reporting( E_ALL ); ภาพกิจกรรม - วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอต./สส ชสอ./สสอ.รท/สส.สท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอต./สส ชสอ./สสอ.รท/สส.สท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธาน บรรยายพิเศษ ทัศนะการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อการสร้างสังคมสวัสดิการ/ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยาย ร่าง พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ……..และบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจฐานราก”
โดยผู้แทนพรรคเพื่อไทย/ผู้แทนพรรคก้าวไกล/ผู้แทนพรรครวมไทยสร้างชาติ
s__9101393_0
s__9101395_0
s__9101396_0
s__9101397_0
s__9101398_0
s__9101399_0
s__9101400_0
s__9101401_0
s__9101402_0
s__9101403_0
s__9101404_0
s__9101406_0
 
จำนวนที่จะแสดง