วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าอบรมหลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์และการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2  ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัสสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์สุพรรณ เกื้อสุข ผู้บริหารทีมฝ่ายกฏหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/แนวทางการทำนิติกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้/การบริหารลูกหนี้ดำเนินคดีและหนี้ตามคำพิพากษา อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย _อาจารย์บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ บรรยายเรื่องปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ อาจารย์ศฤงคาร สีเหลือง บรรยาย กระบวนการบริหารสินเชื่อ  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

s__6930553_0
s__6930555_0
s__6930556_0
s__6930557_0
s__6930558_0
s__6930559_0
s__6930560_0
s__6930561
 
จำนวนที่จะแสดง