การประชุมประธานกรรมการและผู้จัดการ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.วันศุกร์- อาทิตย์ ที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ต จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วม 500 คนกว่า (จาก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน บน-ล่าง) โดยมี นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ”การดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ สส ชสอ และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยาย พ.ร.บ. สหกรณ์ "สหกรณ์จัดสวัสดิการยามมีชีวิต ฌาปนกิจจัดสวัสดิการยามจากไป'

s__6799627
s__6799629
s__6799630
s__6799631
s__6799632
s__6799633
s__6807657
s__6807659
 
จำนวนที่จะแสดง