เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง และ น.ส. นฤมล เจริญฤทธิ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตร การจัดทำงบกระแสเงินสด ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16379
16381
16697
16700
16702
16704
17005
17008
18675
 
จำนวนที่จะแสดง