เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

19
20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2