เมื่อวันที่ 27-28  เมษายน 2566   ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองประธาน  ร.ต.อ.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รองประธาน และ ด.ต.อภิชาต ชุมแก้ว กรรมการเขต สภ. ทุ่งคาโงก ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ตามปกติ ทางสหกรณ์ได้มอบเงินให้รายละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  มี
     1 ด.ต. ชัยณรงค์ วราธิกุล  54 ปี 
     2 ร.ต.ต. ชื่น  การุณย์ อายุ  90 ปี
     3.จ.ส.ต.จรูญ  จิตรัตน์  อายุ 88 ปี
     4.ร.ต.ท. กระจาย  ไชยแป้น  80 ปี
     5.ร.ต.ต.หญิง ชะแอ้ม รัตนกิตติ 86 ปี
     6 ร.ต.ท.ธรรมนูญ ตุละ อายุ 80 ปี
     และได้ร่วมกันเยี่ยมบุตรสมาชิกตามโครงการสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว(ทุนสำหรับเด็กพิเศษ) มอบทุนละ 12,000 บาท/ปี  โดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครองทุกเดือน ๆละ 1,000 บาท จนครบอายุ  20 ปี  มีจำนวน  5  ท่าน
s__5603424
s__5603426
s__5603427
s__5603428
s__5603429
s__5603430
s__5603431
s__5603432
 
จำนวนที่จะแสดง