วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ลงนามสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์

35753
35754
35755
 
จำนวนที่จะแสดง