ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2565
62 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564
63 ประกาศเรื่อง การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
64 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
65 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หากสมาชิกท่านใดสนใจให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือมายังสหกรณ์หรือกรรมการประจำหน่วย ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2564
66 ประกาศ เรื่อง โครงการประกันภัยโรคโควิด-19
67 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2
68 ประกาศ เรื่อง เลื่อนเวลาการให้บริการทางการเงินของสหกรณ์ ไม่เกินเวลา 14.30 น.
69 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
70 ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน

หน้า 7 จาก 26