ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด หยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 วัน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการเลือกตั้งและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
22 ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก กรณีสมาชิกมีคำสั่งตั้งจุดตรวจบูรณาการ บนเส้นทางสายรอง เส้นทางเลี่ยง เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมรองรับการประชุม APEC
23 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2566
24 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
25 ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565
26 ประกาศ เรื่อง โครงการระดมเงินฝากและทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก
27 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และฝากออมทรัพย์พิเศษ
28 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 สำหรับสมาชิกหยุดพักแยกกักตัวที่บ้าน
29 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเงินปันและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
30 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน้า 3 จาก 26