ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (สต.)


การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (สต.) 
หากสมาชิกท่านใดสนใจให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือมายังสหกรณ์หรือกรรมการประจำหน่วย 
ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 25 มกราคม 2566