สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด หยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 วัน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการเลือกตั้งและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565