ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก กรณีสมาชิกมีคำสั่งตั้งจุดตรวจบูรณาการ บนเส้นทางสายรอง เส้นทางเลี่ยง เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมรองรับการประชุม APEC